کشف بیش از ۶۰۰ قطعه صنایع دستی از کشتی غرق شده در رود یانگ تسه چین


تهران- ایرنا- بیش از ۶۰۰ قطعه صنایع دستی باستانی از یک کشتی چوبی در دهانه شماره ۲ رودخانه یانگ تسه کشف شد. این کشتی، بزرگترین و بهترین کشتی شکسته چوبی زیر آب باستانی چین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84887777/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87