پکن: چین از جنگ بر سر جزایر مورد مناقشه با ژاپن ترسی ندارد


تهران- ایرنا- یک افسر ارشد نظامی چین اعلام کرد که پکن از جنگ بر سر جزایر دیائو (سنکاکو) که مورد مناقشه با ژاپن است، ترسی ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85317345/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF