مزیت‌های گسترش سیاست حذف روادید پکن بر تبادلات جهانی


تهران- ایرنا- گسترش دامنه سیاست حذف روادید پکن علاوه بر افزایش شمار مسافران خارجی می‌تواند به تسریع جذب منابع جهانی، مشارکت بیشتر در جامعه جهانی، گسترش همکاری اقتصادی و ایجاد مزیت‌های رقابتی جدید برای چین منجر شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85405614/%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C