توافق‌نامه گسترش زنجیره تامین موسوم به «اقیانوس هند و اقیانوسیه» اجرایی شد


تهران- ایرنا- توافق‌نامه «اقیانوس هند و اقیانوسیه» در مورد انعطاف‌پذیری زنجیره تامین، با مشارکت آمریکا، ژاپن و سایر اقتصادهای منطقه اقیانوس هند و اقیانوسیه اجرایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85396996/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87