ارزش اقتصادی «آسیا و اقیانوسیه» به اتحادیه اروپا نزدیک شد


تهران- ایرنا- بانک توسعه آسیایی در گزارشی نوشت: همکاری منطقه‌ آسیا و اقیانوسیه بر اساس شاخص ارزش ادغام اقتصادی به اتحادیه اروپا نزدیک شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85398176/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF