ادامه تنش بین جامعه پزشکی و دولت کره‌جنوبی


تهران-ایرنا- تنش بین جامعه پزشکی و دولت کره جنوبی همچنان ادامه دارد بطوریکه پس از اینکه وزارت بهداشت کره‌جنوبی مجوزهای پزشکان کارآموز معترض به اصلاحات دولتی را باطل کرد، این پزشکان تصمیم گرفتند که از وزیر و معاون این سازمان بهداشتی شکایت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85445506/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C